Anasayfa  
  Özbal Çelik  
  Laboratuvar  
  Kurumsal  
  Yatırımcı İlişkileri  
  İnsan Kaynakları  
  Kalite  
  Üretim  
  İletişim  
  Medyada Özbal  
Komiteler

ÖZBAL ÇELiK BORU SAN. TiC VE TAAH. A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimizin (Özbal Çelik Boru San. Tic ve Taah. A.Ş.) 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

2. AMAÇ

Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmaları gözetmek, SPK’nın ilgili Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini yerine getirmektir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevleri ilgili mevzuatta sayılanlar ile birlikte şunlardır:

Ø Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,

Ø Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek,

Ø Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanamadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu’na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak,

Ø Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

Ø Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,

Ø Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

Ø Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek,

Ø Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek.

Komite yukarıdaki konulardaki; değerlendirmelerini ve tavsiyelerini, Yönetim Kurulu’na yazılı veya sözlü olarak bildirir.

4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

Ø Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Ø Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.

Ø Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

Ø Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Ø Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Kurumsal Yönetimi Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Kurumsal Yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

6. TOPLANTILAR

Ø Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Ø Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

Ø Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Ø Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Ø Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

Ø Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.

Ø Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

* Toplantının yeri ve zamanı

* Gündem

* Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi

* Alınan kararlar

Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu’na sunulur.

Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur.

Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

8. YÜRÜRLÜK

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin işbu çalışma esasları 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

9. KOMİTEDE GÖREVLİ ÜYELER

Kurumsal Yönetim  Komitesi Başkanı


Mehmet Şükrü SOKULLU

Bağımsız Y.K. Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

   
      Yılmaz BAĞ          
 Y.K.Başkan Vekili

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Şeniz Günal TURGANGM.Vek. / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC VE TAAH. A.Ş.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimizin (Özbal Çelik Boru San. Tic ve Taah. A.Ş.) 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur.

2. AMAÇ

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetim Komitesi’nin görevleri ilgili mevzuatta sayılanlar ile birlikte şunlardır:

Ø Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek,

Ø Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek,

Ø Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite’ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılan tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK’nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek,

Ø Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek,

Ø Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerinin mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyip, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na bildirmek,

Ø SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

Komite; yukarıdaki konularda değerlendirmelerini ve tavsiyelerini, Yönetim Kurulu’na yazılı veya sözlü olarak bildirir.

4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

Ø Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı ve Üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Ø Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Denetim Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

Ø Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Ø Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Denetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri finansal raporlama ve bağımsız denetim konularında yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

6. TOPLANTILAR

Ø Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

Ø Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Ø Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Ø Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

Ø Komitelerin kararları komite için tutulacak birer karar defterinde muhafaza edilir.

Ø Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

* Toplantının yeri ve zamanı

* Gündem

* Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi

* Alınan kararlar

Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu’na sunulur.

Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur.

Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

8. YÜRÜRLÜK

Denetim Komitesi’nin işbu çalışma esasları 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

9. KOMİTEDE GÖREVLİ ÜYELER

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

  Mehmet Şükrü      SOKULLUBağımsız Y.K. Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Taner IŞINBağımsız Y.K. Üyesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. 
                                                    RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

  Mehmet Şükrü        SOKULLUBağımsız Y.K. Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yılmaz BAĞYönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Coşkun KILIÇYönetim Kurulu Üyesi

                                                ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş.
                                    RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

    1. Amaç ve Kapsam:
Bu düzenleme, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan “Riskin Erken Saptanması
Komitesi”nin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    2. Komitenin Yapısı:
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde
yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk
yönetimi sisteminin Yönetim Kurulu’na karşı temsili Riskin Erken Saptanması Komitesi
tarafından yerine getirilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak
faaliyette bulunur.Komite üyelerinin belirlenmesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulur.
Komitenin Başkanı ile üyeler, Yönetim Kurulunca atanır.Komite Başkanı ve üyeleri yönetim kurulu
üyeleri arasından seçilir.İcra başkanı/genel müdür komitede görev yapamaz. Komite başkanı ve üyeler,
genel kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir.

    3. Komitenin Görevleri:
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uygun olarak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin
yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden
geçirmek üzere kurulmuştur. Bu kapsamda, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin başlıca görevlerine
aşağıda yer verilmiştir. Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması,
Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi, Şirketin taşıdığı temel riskler
konusundaki limitlerin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması, limit ihlallerinin
izlenmesi, Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na görüş sunulması, Riskin
belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve
haberleşmenin yerine getirilmesi, Risk ölçüm yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenirliğinin
sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi.

    4. Çalışma Esasları:
Komite, toplantı esasıyla çalışır.
Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları’nda değişiklik yapılması Yönetim
Kurulu’nun onayıyla mümkündür.

    5. Yürürlük:
İşbu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.Mail Bülteni
Özbal Çelik Boru ile ilgili yeniliklerden haberdar olmak için lütfen mail bültenimize mail adresinizi ekleyiniz..